آخرین خبرها


نیاز روزافزون به جامعه پایدار بخش آموزش عالی را تحت تأثیر عمیق خود قرار داده است
دوشنبه 04 مرداد 1400

دبیر شورای راهبردی مدیریت سبز مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: نیاز روزافزون به جامعه پایدار بخش آموزش عالی را تحت تأثیر عمیق خود قرار داده است به نحوی که