آخرین خبرها


ثبت نام خوابگاه ها - نیمسال دوم
دوشنبه 25 دى 1396

دانشجویان خوابگاهی (دختر و پسر) برای ثبت نام خوابگاه جهت ترم آینده می توانند از تاریخ 1396

تقویم آموزشی

29دی
شروع انتخاب واحد نیم سال دوم تحصیلی 95-96


9بهمن
آغاز نیم سال تحصیلی 95-96


9بهمن
شروع کلاس های نیم سال تحصیلی 95-96


16بهمن
شروع حذف و اضافه نیم سال دوم تحصیلی 95-96


23اردیبهشت
شروع حذف تک درس نیم سال دوم تحصیلی 95-96


3خرداد
پرینت کارت ورود به جلسه نیم سال دوم تحصیلی 95-96


11خرداد
پایان کلاس های نیم سال دوم تحصیلی 95-96


18خرداد
شروع امتحانات نیم سال دوم تحصیلی 95-96