امور دانشجویی یکی از زیرمجموعه های معاونت دانشجویی دانشگاه است که مسئولیت نظارت بر امور خوابگاهها ، تغذیه و سلف سرویس  را بر عهده دارد. اهم وظایف این اداره به شرح زیر است:

•    پيش بيني و برنامه ريزي نيازهاي خوابگاه ها، سلف سرويس ها وبوفه های دانشجويي و اولويت بندي نيازها

•    پيگيري انتخاب پیمانکار مناسب براي سلف سرويس و خوابگاههای دانشجويي

•    نظارت بر حسن اجراي امور خوابگاه ها و سلف سرويس ها

•    هماهنگي و پيگيري رفع مشكلات تأسيساتي و عمراني خوابگاه ها و سلف سرویسها
•    همكاري با بخش فرهنگي در برگزاري مراسم علمي و فرهنگي در خوابگاه ها 

•    بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص دانشجويان واجد شرايط براي اسكان در خوابگاه
•    برنامه ريزي تخصيص خوابگاه به دانشجويان بر اساس معيارهاي تعيين شده
•    تهيه گزارشات مورد نياز دوره اي از نحوه اداره خوابگاهها و سلف سرویس ها
•    پيگيري و گزارش موارد انضباطي
•    هماهنگي هاي لازم جهت تخليه خوابگاه ها در پايان هر ترم و تعطيلات تابستاني
•    نظارت بركنترل ورود و خروج دانشجويان مقيم خوابگاه ها و ملاقات كنندگان آنها
•    بررسي و پيشنهاد اجاره محل هاي جديد براي خوابگاه و مهمانسرای دانشجویی
•    انجام هماهنگي با مركز بهداشت و نظارت بر عملكرد سلف سرويس و بوفه دانشجویی
•    انجام هماهنگي هاي لازم جهت رفع نواقص سلف سرويس و بوفه های دانشجويي با افراد ذيربط
•    تهيه برنامه غذايي دانشجويان و ارائه به پيمانكار مربوطه
•    صدور كارت غذا
•    هماهنگي و همكاري با مديريت آموزش و امورمالي در مقطع ثبت نام دانشجويان
•    برنامه ريزي برقراري سرويسهاي اياب و ذهاب بين خوابگاه ها، سلف سرويس ودانشكده و انجام هماهنگي هاي لازم
•    هماهنگي و تماس با مراكز ذيربط براي كار دانشجويان و پرداخت حق الزحمه کار دانشجویی
•    ثبت نام انواع وامهای دانشجویی و پیگیری پرداخت توسط صندوق رفاه دانشجویان
•    انجام بیمه حوادث دانشجویی کلیه دانشجویان دانشگاه
•    انجام بیمه خدمات درمانی و تکمیل درمان متقاضیان


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مرکز آموزش عالی دولتی کاشمر می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی رایان تیم ترشیز