رياضي عمومي 2

سرفصل هاي درس رياضي عمومي 2

1- مقدمات

فضاي سه بعدي حقيقي، بردارها، خط و صفحه

توابع برداري و خم هاي پارامتري

دستگاه مختصات فرنه، انحنا

رويه ها در فضا: استوانه اي و درجه دو

 

2- توابع چند متغيره

حد و پيوستگي، حد روي مسير

مشتقات جزئي، مشتق جهت دار، مشتق پذيري، قاعده زنجيره اي، مشتق ضمني

اكسترمم هاي نسبي، اكسترمم هاي مشروط و مطلق (روش لاگرانژ)

 

3- انتگرال چندگانه

انتگرال دوگانه، نواحي ساده افقي و عمودي، مختصات قطبي و تغيير متغير

انتگرال سه گانه، نواحي ساده، مختصات استوانه اي، مختصات كروي

 

4- انتگرال گيري در ميدان هاي برداري

انتگرال تابع روي خم (منحني الخط)

انتگرال ميدان برداري روي خم، ميدان گراديان و قضيه گرين

انتگرال تابع روي رويه، مساحت رويه

انتگرال ميدان برداري روي رويه، قضيه ديورژانس

قضيه استوكس

 


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مرکز آموزش عالی دولتی کاشمر می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی رایان تیم ترشیز