ریاضی2 علوم کامپیوتر

 

سرفصل درس ریاضی2 علوم کامپیوتر:

کاربردهای هندسی و فیزیک مشتق. خمها. سرعت وشتاب در مختصات قطبی. روشهای تقریبی برآورد انتگرال. کاربرد انتگرال در محاسبه مساحت و حجم وطول منحنی وگشتاور و مرکز ثقل و کارو .. (درمختصات دکارتی و قطبی) لگاریتم و تابع نهایی و مشتق آنها. تابع های هذلولوی دنباله وسری به عنوان تابع.دنباله های همگراو واگرا.سری همگرا و واگرا.شعاع همگرایی سری.سری های متناوب.ازمون های همگرایی سری ها مانند ازمون ریشه کشی. ازمون دالامبر. سری عددی و قضایای همگرایی سری توانی و قضیه تیلور با باقیمانده و بدون باقیمانده. معادلات. مختصات فضایی. بردار درفضا. ضرب عددی. ماتریس های 3*3. دستگاه معادلات خطی سه مجهولی. عملیات روی سطرها. معکوس ماتریس. حل دستگاه معادلات. استقلال خطی. پایه فضا. تبدیل خطی و ماتریس آن. دترمینان 3*3. مقدار دو بردا ویژه . ضرب برداری. معادلات خط و صفحه. رویه درجه دو. تابع برداری و مشتق آن. سرعت وشتاب . خمیدگی. بردارهای قایم برمنحنی


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مرکز آموزش عالی دولتی کاشمر می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی رایان تیم ترشیز