ریاضی3 علوم کامپیوتر

سرفصل درس ریاضی3 علوم کامپیوتر:

 تابع چندمتغیره.مشتق سویی و جزیی. صفحه مماس. خط قایم. گرادیان. قاعده زنجیره ای برای مشتق جزیی. دیفرانسیل کامل. انتگرالهای دوگانه وسه گانه وکاربرهای آنها درمسایل هندسی و فیزیکی. تعویض ترتیب انتگرال گیری (بدون اثبات دقیق) مختصات استوانه ای و کروی. میدان برداری.. انتگرال منحنی الخط. انتگرال رویه ای. دیورژانس. چرخه. لاپلاسین. پتانسیل. قضایای گرین. درورژانس و استوکس.

 


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مرکز آموزش عالی دولتی کاشمر می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی رایان تیم ترشیز