سرفصل درس ریاضی1 علوم کامپیوتر:

مختصلات دکارتی. مختصات قطبی. اعداد مختلط. جمع وضرب وریشه. نمایش اعداد مختلط. جمع وضرب وریشه. نمایش هندس اعداد مختلط. تابع. جبرتوابع. حدوقضایای مربوط. حد بی نهایت. حد در بی نهایت. حدچپ وراست. پیوستگی. مشتق. دستورهای متق گیری. تابع معکوس. مشتق آن. مشتق توابع مثلثاتی. توابع معکوس آنها. قضیه رل. قضیه میانگین. بسط تیلور. کاربرد مشتق در تقریب ریشه های معادلات. تعریف انتگرال توابع پیوسته و قطعه به قطعه پیوسته. قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال. تابع اولیه. . روشهای انتگرال گیری مانند تعویض متغیرمعمولی و مثلثاتی. جزبه جز و تجزیه کسرها و...


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مرکز آموزش عالی دولتی کاشمر می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی رایان تیم ترشیز