سرپرست امور آموزشی و پژوهشی

 

 سرپرست امور آموزشی و پژوهشی: دکتر زینب محمدحسینی نوه                                                                     

مدرک تحصیلی: دكتري بیوفیزیک محاسباتی، دانشگاه دوبلین

مرتبه علمی: استادیار

نشانی پست الکترونیکی:    

zmhoseyni@yahoo.com

تلفن تماس: 108-55258801-051

 

وظایف و مسئولیت ها در حوزه آموزشی:

الف) وظایف عمومی:

- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدھای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

- تدوین آئین نامه ھا و دستور العمل ھا و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جھت پیشنھاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

- ارائه گزارشھاي توجیھي لازم به ريیس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدھاي تحت نظر.

- پیشنھاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتھای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه.

- نظارت بر واحدھاي وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي وظايف آنھا.

- برنامه ریزی، تنظیم فعالیتھا و پیشنھاد بودجه سالیانه امور آموزشی و پژوهشی مطابق با اولویتھای موسسه.

- ھمکاری با سایر بخش ها جھت حسن اجرای برنامه ھای موسسه.

- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه.

ب) وظایف اختصاصی:

- اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاستھا، مقررات و فرآیندھای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره ھای تحصیلات تکمیلی.

- برنامه ريزي امور آموزشي با ھمكاري واحدھاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدھاي وابسته و اجراي برنامه ھا و فعالیت ھاي آموزشي ھر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به ھیأت ريیسه.

- پایش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي ھیأت علمي و مديران آموزشي واحدھاي مختلف در ھر نیمسال و انعكاس آن به رياست موسسه و اعلام نتیجه ارزيابي به اعضاي ھیأت علمي.

- اجراي دوره ھاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت.

- برنامه ریزی جھت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جھت تعامل علمی - آموزشی حوزه و موسسه و ایجاد زمینه مناسب جھت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی.

- برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین.

- اھتمام به برگزاری دوره ھای توانمندسازی و دانش افزایی.

- ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ھا به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای ھیات علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنھاد لازم به وزارتین حسب مورد.

- برنامه ریزی برای ارتقای مھارتھای علمی – تخصصی دانشجویان جھت ورود به جامعه.

- نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با ھماھنگی وزارت متبوع.

 

وظایف و مسئولیت ها در حوزه پژوهش و فناوری:

- برنامه ريزي در امور پژوهشي موسسه.

- انجام بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت هاي پژوهشي موسسه.

- انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي و ارزيابي علمكرد پژوهشي سالانه موسسه.

- انجام بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت هاي پژوهشي موسسه.

- ارتباط با مؤسسات داخلي و خارجي به‌ منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي و پژوهشي.

- اداره امور واحدهاي پژوهشي تابعه و وابسته موسسه.

- همكاري با دفتر رياست و روابط عمومي در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين موسسه و ساير مؤسسات.

- همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي براي مؤسسات غيردانشگاهی.

- نظارت بر كليه امور پژوهشي موسسه، كتابخانه‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي.

- برنامه‌ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از بورس و فرصت‌هاي مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.

- تهيه برنامه‌هاي پژوهشي موسسه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در قالب برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي پژوهشي موسسه.

- بررسي و ارزيابي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي موسسه در چار چوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيأت رئيسه.

- انجام ساير امور محوله از سوي رئيس موسسه.

 


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مرکز آموزش عالی دولتی کاشمر می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی رایان تیم ترشیز