شوراي انضباطي دانشجويان

شوراي انضباطي  مركز آموزش عالي كاشمر،برتامين  امنيت وحقوق دانشجويان و ايجاد محيطي سالم و توأم باشؤون اخلاق اسلامي نظارت داشته وبه  تخلفات دانشجوياني كه سلامت علمي ومعنوي دانشگاه رادچار آسيب مي كنند ،رسيدگي مي نمايد.اين شورا تنها مرجع ذيصلاح براي رسيدگي به تخلفات وشكايات دانشجويان مي باشدوبرحسب نياز برابر آئين نامه انضباطي دانشجويي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل جلسه داده وپس از رسيدگي به پرونده هاي واصله وتبادل نظرهاي لازم،حكم مناسب وقانوني  راصادر مي نمايد ومراتب تصميم گيري رابه دانشج ابلاغ مي نمايد.

اهداف ووظايف  شورای انضباطی

كمك به سالم نگه داشتن محيط هاي آموزشي وعلمي

تشويق وترغيب دانشجويان به حفظ كرامت دانشجويي

ارائه مجوز فارغ التحصيلي دانشجويان داراي پرونده انضباطي

 پاسخگويي به استعلامهاي  استخدامي ادارات وسازمانها

رسيدگي به تخلفات دانشجويي

پيگيري شكايات دانشجويي

 مقابله با بي نظمي وهنجارشكني


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مرکز آموزش عالی دولتی کاشمر می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی رایان تیم ترشیز