آرشیو مراسم ها


شروع ارزیابی اساتید

پنجشنبه 13 خرداد 1400


جلسات با دانشجویان

چهارشنبه 25 تير 1399


جلسات مسئولین

چهارشنبه 25 تير 1399


هفته خوابگاه ها 98

چهارشنبه 25 تير 1399


روز دانشجو 98

چهارشنبه 25 تير 1399