معادلات دیفرانسیل

سرفصل های تفصیلی معادلات دیفرانسیل

 

فصل اول ؛ معادلات دیفرانسیل معمولی

·         تعاریف و کلیات
·         تشکیل معادله دیفرانسیل
·         مسیر های قائم

 

فصل دوم ؛ معالات دیفرانسیل مرتبه اول

 • ·         معادلات تفکیک پذیر
  ·         معادلات همگن
  ·         معادلات دیفرانسیل کامل
  ·         فکاکتور انتگرال گیری
  ·         معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه اول
  ·         معدلات مرتبه اول که نسبت به مشتق حل نشده اند
  ·         روش تکرار پیکارد
  ·         قضایای مربوط به وجود یکتایی

 

فصل سوم ؛ معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه دوم و بالاتر

·         معادلات خطی مرتبه دوم
·         معادلات خطی مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابت
·         معادلات خطی همگن از مرتبه دلخواه n با ضرایب ثابت
·         معادلات خطی غیر همگن مرتبه دوم
·         روش عمومی برای حل معدلات خطی غیر همگن
·         حل معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت بوسیله روش اپراتور
·         اوپراتور معکوس
·         روش حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم در حالات خاص

 

فصل چهارم ؛ حل معادلات با سری

·         سری
·         حل معادلات دیفرانسیل با سری توانی
·         معادله لژاندر ، چند جمله ای لژاندر
·         روش توسعه یافته سری توانی ، روش فروبنیوس
·         تابع گاما
·         معادله بسل ، تابع بسل نوع اول
·         تابع بسل نوع دوم

 

فصل پنجم ؛ دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی

·         روش حذفی
·         روش اپراتور

 

فصل ششم ؛ تبدیل لاپلاس

·         تبدیل لاپلاس
·         تبدیل لاپلاس مشتق
·         تبدیل لاپلاس انتگرال
·         قضایای انتقال
·         مشتق گیری از تبدیل لاپلاس
·         انتگرال  گیری از تبدیل لاپلاس
·         کانولوشن
·         تبدیل لاپلاس توابع متناوب
·         دستگاه معادلات دیفرانسیل

 


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مرکز آموزش عالی دولتی کاشمر می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی رایان تیم ترشیز