آقای ناظمی - مدیر گروه علوم ورزشی

نام و نام خانوادگی مهدی ناظمی
مرتبه علمی  
تحصیلات

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

تلفن  051-55258801 داخلی 112
ایمیل nazemi@kashmar.ac.ir