اجرای برنامه های متنوع به مناسبت هفته سراهای دانشجویی در مرکز آموزش عالی کاشمر