اطلاعیه انتخابات شورای صنفی دانشجویان

به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های مشارکت، همفکری،تصمیم سازی، برنامه ریزی و همکاری دانشجویان در امور صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی،از دانشجویان علاقه مند و مستعد دارای شرایط  دعوت می شود  در

انتخابات شورای صنفی دانشجویان

شرکت نمایند.