اطلاعیه زمان بندی ثبت نام وام های دانشجویی بهمن ماه (نیمسال دوم 98-97)