اطلاعیه شماره دو حذف و اضافه - نکات مهم

تصویر کارشناس آموزش

از دانشجویان محترم درخواست می گردد نکات زیر را به دقت مطالعه نمایند

** رعایت هم نیاز و پیش نیاز به عهده شخص دانشجو می باشد**

1)زمان حذف و اضافه تا پایان روز چهارشنبه 05/07/1396 از طریق اینترنت خواهد بود

تبصره: تعداد دروس انتخابی در حذف و اضافه 4 درس و تعداد دروس قابل حذف 2 درس خواهد بود

 

2) دانشجویانی که قصد انتخاب دروسی را دارند که در پرتال دانشجویی قابل مشاهده نمی باشد می توانند به مدیران محترم گروهها مراجعه نمایند.

 تبصره: دروس عمومی برای تمام ورودیهای 95 و ماقبل در پرتال دانشجویی ارائه شده است./آموزش

 

3) زمان ثبت فرم های حذف و اضافه توسط آموزش مطابق اطلاعیه شماره یک خواهد بود. (لطفا از مراجعه در ساعت های دیگر خودداری نمایید.)

 

4) فرم های حذف و اضافه فقط مطابق زمانبندی اعلام شده در حضور دانشجو ثبت می گردد، در صورت عدم حضور دانشجو و ایجاد مشکل در ثبت فرم، آموزش مسئولیتی نخواهد داشت.

 

5) با توجه به قطعی شدن نمرات و قرار گرفتن کارنامه نهایی دانشجو در پرتال دانشجویی از دانشجویان محترم تقاضا می گردد معدل نهایی را بررسی و در صورت مشروط شدن با مشورت مدیر گروه تعداد واحدهای انتخابی را به 14 واحد کاهش دهند.

تبصره: در صورت عدم حذف واحد های اضافی، این واحدها بعد از پایان زمان حذف و اضافه توسط آموزش حذف می گردد.

 

6) کلاسهای دروس عمومی به تشخیص آموزش ارائه و یا حذف خواهد شد.

 

7) بر اساس مصوبه جلسه32 شورای آموزشی دانشگاه دانشجویانی که در بازه حذف و اضافه انتخاب واحد می نمایند یک درس جریمه خواهند شد و از دروس انتخابی آنها حذف خواهد شد.

*درسی که حذف می شود باید حداقل 2 واحد و غیر عمومی باشد.

 

8) مطابق ماده 23 آیین نامه آموزشی عدم ثبت نام  در  هر نیمسال   (( زمان تعیین شده از سوی دانشگاه)) انصراف از تحصیل محسوب می شود.

در زمانی که دانشجویی درسی را حذف می کند و یا ظرفیت کلاس توسط آموزش اضافه می شود دانشجویان رزو شده آن درس به صورت اتوماتیک برایشان درس انتخاب می شود مگر در موارد زیر :
1.بازه انتخاب واحد و یا حذف و اضافه تمام شده باشد
2.دانشجویی که درس را رزرو کرده در آن لحظه جهت انتخاب واحد فعال نباشد
3.دانشجویی که درس را رزرو کرده در آن لحظه هیچ مشکلی جهت اخذ آن درس از قبیل پیش نیاز / همنیاز ، تداخل و ... نداشته باشد .

 

9) لطفا از تا نمودن برگه های انتخاب واحد و حذف و اضافه خودداری نمایید.

 

10) دانشجویان محترم می توانند در انتخاب واحد و حذف و اضافه حضوری فقط یکبار برگه دستی را تکمیل نمایند.