امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

اطلاعیه شماره چهار حذف و اضافه - تمدید

تصویر کارشناس آموزش

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند زمان حذف و اضافه تا پایان روز جمعه 7 مهر ماه تمدید گردید.

دروس مربوط به ورودی های جدید در اسرع وقت در سیستم ثبت خواهد شد.

مجددا به اطلاع دانشجویان محترم می رساند رعایت هم نیاز و پیش نیاز دروس بر عهده شخص دانشجو می باشد و در صورت عدم رعایت درس توسط آموزش حذف خواهد شد.

دانشجویانی که در زمان حذف و اضافه قوانین آموزشی را رعایت ننمایند، بعد از پایان زمان حذف و اضافه دروس حذف خواهد شد.