اطلاعیه های آموزشی (انتخاب واحد خارج از بازه - معرفی به استاد - اخذ کارآموزی)

پيرو بند 11 مصوبه هيات رئيسه مركز آموزش عالي كاشمر، بدينوسيله تعرفه‌هاي خدمات خاص آموزشي به منظور اجرا و اطلاع رساني اعلام مي‌گردد.
1) انجام انتخاب واحد با تاخير 100,000 ريال به ازاي هر نفر
2) انجام انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه 150,000ريال به ازاي هر نفر
3) انجام حذف و اضافه با تاخير 100,000 ريال به ازاي هر نفر
4) عدم مراجعه جهت انجام امورات فارغ التحصيلي كه منجر به ركود پرونده فارغ التحصيلي گردد (آستانه ركود: 3 ماه است) مبلغ 750,000 ريال جهت خروج پرونده از ركود
5) بررسي درخواست ها در كميسيون موارد خاص 250,000 ريال به ازاي هر درخواست
6) بررسي درخواست هاي نقل و انتقال 200,000 ريال به ازاي هر درخواست خارج از سامانه.