امروز پنجشنبه 21 آذر 1398

اطلاع رسانی درخصوص وضعیت ناهار ظهر برای دانشجویان شرکت کننده در اردوها

بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که در اردوهای دانشگاه شرکت می کنند می رساند چنانچه در مقصد اردو غذایی برای آن ها در نظر گرفته شود، غذای آن روز آن ها در دانشگاه صورت خودکار کنسل می شود و هزینه ی آن به حساب تغذیه دانشجویان عودت می گردد.