انتصاب اعضای نظام مدیریت سبز ارتباطات و فناوری اطلاعات