امروز چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

اولين كنفرانس ملي مدلسازي رياضي در علم، فناوري و سيستم هاي هوشمند