اولین همایش ملی اندیشه تمدنی از نگاه امیرالمومنین علی