امروز سه شنبه 29 خرداد 1397

اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری