ایرنا | تاب آوری ضعیف کاشمر در برابر تغییرات اقلیمی