ایسنا | وجود پژوهشکده اقلیم‌شناسی یک مزیت برای استان است