امروز دوشنبه 28 مرداد 1398

بازدید تیم طرح آمایش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز آموزش عالی کاشمر

 تیم طرح آمایش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز آموزش عالی کاشمر بازدید بعمل آوردند.

1397/03/29
روابط عمومی