بازدید فرماندار محترم شهرستان، معاون محترم سیاسی-اجتماعی فرماندار و هیات همراه از حوزه‌های برگزاری آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

بازدید فرماندار محترم شهرستان کاشمر جناب آقای مهندس ساقی، معاون محترم سیاسی - اجتماعی فرماندار و هیات همراه از مرکز آموزش عالی کاشمر و حوزه‌های فرعی برگزاری آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور
دیماه 1399

روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر

دسته مطلب: