برنامه کلاسی ورودیهای جدید

تصویر کارشناس آموزش

برنامه کلاسی دانشجویان ورودی نیمسال دوم به شرح زیر اعلام می گردد.

لطفا با کلیک بر روی لینک هر کدام از رشته ها برنامه را مشاهده نمایید.