امروز چهارشنبه 9 بهمن 1398

برگزاري «نشـست رؤساي دانشـگاهها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوري » بـا موضوع «هم اندیشـی دانشگاه و دولت درشرایط تحریم»