برگزاری اولین رویداد ملی کارآفرینی شهر بندری هوشمند