امروز دوشنبه 28 مرداد 1398

برگزاری جلسه اساتید گروه کامپیوتر با حضور ریاست و معاونت دانشگاه