برگزاری دوره های آموزش آزاد

برگزاری دوره های آموزش آزاد با ارائه گواهی پایان دوره مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری. اطلاعات بیشتر در لینک زیر

www.rayanee.ac.ir