تقدیر و تشکر از دانشجویان نمونه هر ورودی در جشن باشکوه مبعث