تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان برای کلیه دانشجویان

قابل توجه دانشجویان عزیز:

ضمن تبریک سال تحصیلی جدید با توجه به این که در سال جاری تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان برای کلیه دانشجویان و تمام مقاطع الزامی است، لازم است دانشجویان تا تاریخ 15 آبان ماه جهت تکمیل کارنامه سلامت روان به لینک

https://portal.saorg.ir/mentalhealth

و تکمیل کارنامه سلامت جسم به

http://portal.saorg.ir/physicalhealth
 

مراجعه نمایند.

" مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجوئی مرکز آموزش عالی کاشمر"

دسته مطلب: