ثبت نام خوابگاه ها - نیمسال دوم

دانشجویان خوابگاهی (دختر و پسر) برای ثبت نام خوابگاه جهت ترم آینده می توانند از تاریخ 1396/10/25 الی 1396/10/28 به امور دانشجویی مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه به معنی عدم درخواست خوابگاه بوده و در شروع ترم، دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به واگذاری خوابگاه به دانشجو ندارد. اموردانشجویی