جشنواره اختراعات، ابتکارات، نوآوری ها و دستاوردهای پژوهشی منطقه ترشیز