جلسه انجمن علمی رشته علوم ورزشی با حضور مدیر گروه و اعضای شورای مدیریت انجمن علمی رشته علوم ورزشی

برگزاری جلسه انجمن علمی رشته علوم ورزشی با حضور مدیر گروه و اعضای شورای مدیریت انجمن علمی رشته علوم ورزشی پیرامون برگزاری دوره های مهارت افزایی مورد نیاز دانشجویان و راهکارهای افزایش کیفیت کلاس های دروس عملی در تاریخ 1400.09.22