جوائز قبول شدگان ارشد 97

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویانی که در آزمون کارشناسی ارشد سال 97-1396 شرکت کرده اند می رساند که طبق مصوبه شورای آموزشی مرکز آموزش عالی کاشمر، جوائز قبول شدگان نهایی مقطع کارشناسی ارشد به شرح ذیل تصویب گردیده است:

پذیرفته شده در دانشگاه های دولتی سطح سه روزانه بدون سهمیه

پذیرفته شده در دانشگاه های دولتی سطح دو روزانه بدون سهمیه

پذیرفته شده در دانشگاه های دولتی سطح یک روزانه بدون سهمیه

کسب رتبه تک رقمی در دانشگاه های دولتی روزانه بدون سهمیه

کسب رتبه یک در دانشگاه های دولتی روزانه بدون سهمیه

مبلغ یک میلیون ریال

مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال

مبلغ دو میلیون ریال

یک سکه تمام بهار آزادی

دو سکه تمام بهار آزادی