حضور دبیر شورای صنفی دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر نشست انتخاب نماینده دبیران شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های منطقه 8 و 9

حضورآقای حمیدرضا پوراکبر، دبیر شورای صنفی دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر در نشست انتخاب نماینده دبیران شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های منطقه 8 و 9

13 دی ماه 1397 به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد