امروز دوشنبه 7 بهمن 1398

حضور دکتر معماریان خلیل آباد در جلسه "شورای فرهنگ عمومی شهرستان کاشمر"

حضور دکتر معماریان خلیل آباد ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر در جلسه "شورای فرهنگ عمومی شهرستان کاشمر"

"امور فرهنگی _ اجتماعی مرکز آموزش عالی کاشمر"