امروز دوشنبه 28 مرداد 1398

حضور دکتر معماریان خلیل آباد در دوره آموزشی "استاد و مسجد" دانشگاه فردوسی مشهد

حضور دکتر معماریان خلیل آباد ریاست محترم مرکز آموزش عالی کاشمر و سایر اعضای شورای مرکزی بسیج اساتید کاشمر در دوره آموزشی
"استاد و مسجد" دانشگاه فردوسی مشهد.

"روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"