حضور دکتر معماریان در چهارمین همایش ملی "زن و توسعه گردشگری روستایی

حضور دکتر معماریان، ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر در چهارمین همایش ملی "زن و توسعه گردشگری روستایی"/۲۵مهر۹۸