حضور دکتر هادی معماریان رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر در نشست مجازی رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

حضور دکتر هادی معماریان رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر در نشست مجازی رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع چالش ها و مسائل پیش روی آموزش عالی در شرایط بحران کرونا

- روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر