حضور معاون اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم در مرکز آموزش عالی کاشمر

در روز سه شنبه 98/02/10 جناب آقای مسیحای اکبر، معاون محترم اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه نماینده محترم دبیرخانه منطقه 9 در مرکز آموزش عالی کاشمر حضور یافتند و پس از جلسه ای با رئیس، معاون، مدیر دانشجویی و مسئول تربیت بدنی مرکز از مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی و همچنین فضاها و اماکن ورزشی مرکز بازدید نمودند.