دریافت کارت دانشجویی

دانشجویان ورودی ۲-۹۵ و ۱-۹۶ برای دریافت کارت دانشجویی خود به آقای سعادتمند مسئول کتابخانه مراجعه نمایند.