دکتر عصمت رشیدی

 

نام و نام خانوادگی عصمت رشیدی
مرتبه علمی  استادیار
تحصیلات

دکتری فیزیولوژی ورزشی - دانشگاه حکیم سبزواری

تلفن  051-55258801 داخلی 116
ایمیل