دیدگاه فلسفه و ریاضیات درباره حرکت چیست؟

اگر حرکت واقعیت داشته باشد، در واقع انتقالی است از یک نقطه به نقطه‌ ای دیگرپس هرگاه میان این دو نقطه یک خط فرض کنیم، می توان آن را به دو نیم کرده و آن نیمه را نیز به دو نیم و همین کار را برای نیمه‌های دیگرادامه دهیم. چون این فرآیند مختوم نیست، لذا حرکتی واقع نمی شود . زنون ایلیائی که از فلاسفه مشهور یونان باستان است با طرح این استدلال ، وقوع حرکت در عالم را غیر ممکن و آنرا تصورات سراب گونه ذهن بشر می دانست. در این سمینار،  قصد داریم به این چالش پرداخته و آنرا از دو منظر فلسفه و ریاضی مورد بررسی قرار دهیم.