امروز پنجشنبه 8 اسفند 1398

راهیابی تیم دانشگاه به مسابقات برنامه نویسی منطقه ای غرب آسیا

شایان ذکر است مسابقات توسط دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد و تنها تیم هایی اجازه راهیابی به مسابقات اصلی را دارند که در مسابقه اینرنتی برگزار شده توسط دانشگاه صنعتی شریف، حداقل به یک سوال پاسخ صحیح بدهند.تیم مرکز آموزش عالی کاشمر متشکل از دانشجویان محمد حسین حسین نژاد ممرآبادی، هادی زارع زاده و محمدرضا حیدری با شرکت در مسابقات اینترنتی و حل سه سوال صحیح و دو سوال پنالتی، موفق به کسب مجوز شرکت در مسابقات منطقه ای غرب آسیا را دریافت نمود.