شرح وظایف مديريت امور دانشجویی

-  تهيه و تدوين برنامه هاي مختلف در زمينه امور دانشجويي.

-  اجراي سياست ها و خط مشي هاي تعيين شده درخصوص امور رفاهي و خوابگاه هاي دانشجويان.

-  تنظيم برنامه هاي لازم جهت برقراري ارتباط مناسب بين اساتيد و دانشجويان.

-  برنامه ريزي جهت اسكان دانشجويان و تنظيم ضوابط آن و همچنين تأمين و اداره خوابگاه هاي دانشجويي و مراقبت در مسائل انضباطي آنها.

-  انجام خدمات مربوط به ارائه كمك هاي مالي و وام هاي دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط .

-  انجام امور مربوط به تسويه حساب وام هاي صندوق رفاه دانشجويان.

-  نظارت و هماهنگي در كليه امور دانشجويي دانشكده ها و گروه هاي آموزشي.

-  نظارت بر حسن اداره سلف سرويس و خوابگاه هاي دانشجويي از لحاظ كيفيت و كميت، تغذيه و بهداشت محيط .

-  برنامه ريزي جهت به كارگيري دانشجويان در امور مختلف .

-  برنامه ريزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان و سالم سازي جسم و روح آنها.

-  نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائي هاي لازم در زمينه هاي تحصيلي، شغلي و شخصي به دانشجويان.

-  انعكاس نظرات و پيشنهادات دانشجويان به مقامات مسئول مركز.

-  بررسي نيازهاي پرسنلي، تداركاتي و تجهيزاتي واحدهاي تابعه و انعكاس به مراجع ذي ربط مركز و يا ساير مراجع.

-  اداره كليه امور تربيت بدني دانشجويان مركز.

-  برنامه ريزي براي برگزاري المپيادهاي ورزشي و جشنواره هاي ورزشي درون دانشگاهي.

-  انتخاب مربيان ورزش براي رشته هاي مختلف ورزشي فعال در طول سال تحصيلي.

-  نظارت بر عملكرد مربيان ورزشي و كنترل كاركرد آنها.

-  اجراي سياست ها و خط مشي هاي تعيين شده در خصوص فعاليتهاي ورزشي.

-  برنامه ريزي و تنظيم برنامه هاي ورزشي دانشجويان و كاركنان و نظارت بر حسن اجراي آنها.

-  ايجاد تسهيلات لازم و همچنين تشويق و ترغيب دانشجويان و كاركنان مركز جهت شركت در فعاليت هاي ورزشي.

-  نظارت بر امور نگهداري و بهره برداري از تأسيسات، ميادين و امكانات ورزشي مركز با همكاري واحدهاي ذي ربط .

-  پيش بيني و نظارت بر تهيه وسايل ورزشي مورد نياز دانشجويان و كاركنان.

-  برگزاري مسابقات ورزشي و نظارت برحسن اجراي آنها.

-  ارزشيابي كار دانشجويان در مورد واحد ورزشي از طريق انجام آزمون هاي لازم.

-  فراهم آوردن تسهيلات لازم براي گسترش و تعميم رشته هاي مختلف ورزشي در مركز.

-  پيشنهاد برنامه هاي لازم به شوراي ورزشي و تنظيم صورتجلسات آن و اجراي برنامه هاي مربوط.

-  انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.

دسته مطلب: