شهریه خوابگاه

توجه توجه:  

      شماره کارت جدید جهت واریز شهریه خوابگاه : 6037997369378311  

      شماره حساب  :      0111418453002           به نام آقای مهدی شبانی