شیوه نامه برگزاری آزمون پایان نیمسال دوم 98-99 مرکز آموزش عالی کاشمر

 پیرو صورتجلسه آموزشی برگزاری کلاس های مجازی آنلاین مورخ 1399/01/23 و لزوم آمادگی جهت ارزشیابی غیرحضوری دروس، با توجه به نزدیک شدن زمان امتحانات پایان ترم موارد زیر در جلسه شورای آموزشی مورخ 1399/02/20 تصویب و جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ضروری است استادان محترم ارزشیابی با توجه به ماهیت ارائه غیرحضوری دروس نظری و الزامات مربوطه، آموخته های دانشجویان را به شیوه ارزشیابی مستمر، در طول نیمسال و با بهره گیری حداکثری از امکانات فضای مجازی به چند روش از موارد زیر انجام دهند.
آزمون چند گزینه ای و تشریحی زمان دار از طریق سامانه آزمون
آزمون تحلیلی کتاب و جزوه باز
آزمون شفاهی به صورت صوتی و تصویری
 تکالیف و پروژه های درسی
 ارائه کنفرانس برخط توسط دانشجو
با توجه باینکه استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس می باشد، توصیه می گردد اساتید محترم نسبت به ارزشیابی عملکرد دانشجو در طول نیمسال تحصیلی با روش های فوق اقدام نمایند و کل نمره درس به امتحان پایان نیمسال تحصیلی اختصاص داده نشود.  
پایان کلاس های آموزشی نیمسال تحصیلی جاری در تاریخ 1399/03/31 خواهد بود.
نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی جاری بصورت غیر حضوری و مجازی می باشد. در صورت تصویب و ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا، مبنی بر امکان حضوری فعالیت های آموزشی دانشگاه ها، امتحانات به شیوه حضوری و مطابق با برنامه زمانی ابتدای نیمسال برگزار خواهد شد.
زمان امتحانات پایان نیمسال تحصیلی و ثبت نمرات از 1399/04/01 لغایت 1399/04/31 برای همه رشته ها خواهد بود.
امتحانات پایان نیمسال مربوط به دروس عمومی در بازه زمانی امتحانات و در روز های 5 شنبه هر هفته برگزار خواهد شد.
مدت زمان اعتراض به نمرات 7 روز پس از ثبت اولیه نمره توسط استاد درس خواهد بود و پس از آن نمره نهایی قابل ثبت خواهد بود.
در صورت بازگشایی دانشگاه ها و برگزاری کلاس های حضوری برای دروس عملی، کارگاهی، کارورزی و از این قبیل، ضمن برگزاری کلاس ها بصورت فشرده، زمان ثبت نمرات از 1399/05/15 لغایت 1399/06/31 خواهد بود.